กรมชลประทาน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วง ระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) เพื่อนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา แนวคิดในการพัฒนาโครงการ และแนวทางการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ

 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag