5 มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ มี 5 ด้าน ประกอบด้วย

 •ด้านการบริหารจัดการ :

> ตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ปี 66 ทุกระดับ

> การจัดกิจกรรมทางศาสนา 1 อำเภอ 1 กิจกรรม

• ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม :

> สำรวจ ตรวจสอบลักษณะกายภาพของถนน จุดเสี่ยง/อันตราย พร้อมปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย

• ด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ :

> กำกับ ควบคุม ดูแลรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ประจำทาง รวมทั้งพนักงานขับรถโดยสาร

> ตรวจสอบสภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด

> กวดขันกับผู้ใช้รถกระบะที่บรรทุกน้ำหนักเกิน และรถบรรทุกขนาดเล็กที่บรรทุกผู้โดยสารในลักษณะที่ไม่ปลอดภัย และรถตู้ส่วนบุคคลหรือรถเช่าของผู้ประกอบการธุรกิจ

• ด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เช่น มุ่งบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง ดำเนินการ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นภายใต้มาตรฐานของ สธ. เป็นต้น

• ด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ :

> เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาล แพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

> เตรียมระบบการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการแบ่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

.

อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/62617


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความที่น่าสนใจ
Tag