กระติบข้าวไผ่ตะวัน

นางอ่อนสา หมื่นแก้ว ที่อยู่ ๑๕๓ หมู่ ๑๓ ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้เล่าว่ากลุ่มจักสานกระติบข้าวบ้านยางคํา หมู่ที่ ๑๓ ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ก่อตั้งปี ๒๕๔๑ ประธานกลุ่ม คนปัจจุบันคือ นางอ่อนสา หมื่นแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ไว้ให้คงอยู่และเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ในระยะแรกๆ จะมีเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ไม่สามารถไปทําการเกษตรได้และอยู่เลี้ยงลูกหลานที่บ้าน โดยจะทําในช่วงเวลาว่าง ต่อมา มีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงหมู่บ้านและต้องการจํานวนมากสมาชิกจึงขยายออกไปสู่ คนทุกเพศ วัย ระดมกันในครอบครัวช่วยกันสาน เดิมจะสานเฉพาะกระติบข้าวทรงกลม ที่ชาวอีสานนิยมใส่ข้าวเหนียวไว้บริโภค แต่ปัจจุบันจะมีรูปทรงให้เลือกมากมาย มีทุกขนาด ใช้สําหรับเป็นของที่ระลึก ที่ใส่เครื่องประดับ เช่น ปินโตไร้สาย กระติบข้าวรูปหัวใจ นอกจากนั้นก็สานภาชนะต่างๆ ได้ทุกอย่างแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากเครือข่าย KBO จังหวัดขอนแก่น ได้รับการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน ระดับ ๔ ดาว ปัจจุบันทําให้ผลิตสินค้าได้ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการของลูกค้า

องค์ประกอบ/วิธีการทําอาชีพ ประกอบด้วย : ไม้ไผ่ มีด ก้านตาล สีธรรมชาติ

ขั้นตอนการผลิต

เลือกไม้ไผ่อายุพอเหมาะ ประมาณ ๒-๓ ปี ตัดเป็นท่อนๆ นําไม้ไผ่มาจักเป็นตอก เส้นเล็ก/ใหญ่ ขนาดความยาว ตามความต้องการ สานตามรูปร่างและขนาดที่ต้องการ ประกอบส่วนต่างๆ ขาตั้ง หูหิ้ว นําเครื่องจักสานที่เสร็จเรียบร้อย ไปลมควันเพื่อป้องกันมอด

ประโยชน์ใช้สอย

- ใช้ใส่อาหาร - ของที่ระลึก

การพัฒนา/ต่อยอด/สร้างสรรค์

หลังจากการจัดตั้งกลุ่มกระติบข้าวของชาวบ้านบ้านยางคํา ตําบลยางคํา อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ พ.ศ. ๑๕๔๑ ที่ผ่านมา โดยได้รับงบประมาณจากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อ.หนองเรือ เพื่อหารายได้เสริม หลังว่างจากงานประจําก็คือเกษตรกรรม เพื่อผลิตสินค้างานหัตถกรรมจักสาน โดยมีการขยายเครือข่ายภายในหมู่บ้าน ในรูปแบบของการทํางานเป็นทีม และเดินหน้าพัฒนาศักยภาพของสินค้ามาอย่างต่อเนื่อง และได้รับการสนับสนุนส่งเสริม จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับโฉมเครื่องจักสานของหมู่บ้านแห่งนี้ ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ ส่งออกที่ขึ้นชื่อของ จ.ขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar