งานศิวะราตรีปชะนียาลัยปราสาทเปือยน้อย

งานศิวะราตรีปชะนียาลัยปราสาทเปือยน้อย
เป็นวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้คงไว้สืบไป โดยจัดงาน"ศิวะราตรีปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย" มีกิจกรรมสำคัญคือ พิธีทำบุญในภาคเช้า สำหรับภาคค่ำเป็นการแสดงแสงสีเสียง ด้านศิลปะวัฒนธรรม
เทศกาลที่น่าสนใจ งานศิวะราตรีปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ขอนแก่น
อำเภอเปือยน้อยมีโบราณสถานที่สำคัญ คือ ปราสาทเปือยน้อย ซึ่งเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานตอนบน และทุกวันเพ็ญ เดือน 5 ของทุกปี ชาวอำเภอเปือยน้อยกำหนดให้เป็นวันบวงสรวงปราสาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ให้คงไว้สืบไป โดยจัดงาน"ศิวะราตรีปูชะนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย" มีกิจกรรมสำคัญคือ พิธีทำบุญในภาคเช้า สำหรับภาคค่ำเป็นการแสดงแสงสีเสียง ด้านศิลปวัฒนธรรม


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar