อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เปิดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวนวิถีใหม่ ใจเป็นหนึ่ง ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เปิดมหกรรม TO BE NUMBER ONE อำเภอกระนวนวิถีใหม่ ใจเป็นหนึ่ง ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

*** วันนี้ (1 พ.ย. 64) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดมหกรรม ทู บี นัมเบอร์ วัน อำเภอกระนวน วิถีใหม่ ใจเป็นหนึ่ง ในฤกษ์มหามงคล วันที่ 1 เดือน 11 เพื่อยกระดับให้อำเภอกระนวน เป็น One Stop ของกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น ใน setting อำเภอ ชุมชน และโรงเรียน เป็นการนำร่องสู่กิจกรรมวิถีใหม่ ภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล

*** ทั้งนี้ ในปี 2564 ถือเป็นปีทองของ ทู บี นัมเบอร์ วัน อำเภอกระนวน เนื่องจาก อำเภอกระนวน มีชมรมที่ผ่านเข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ระดับอำเภอ, ระดับโรงเรียน ,ระดับชุมชน, และทูบีไอดอล ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ทูบีไอดอล รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 โดยอำเภอกระนวน ร่วมกับ ศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้กับเยาวชน ทู บี นัมเบอร์ วัน ระยะ 3 ปี ขึ้น โดยมุ่งจัดตั้งศูนย์เรียนรู้กระนวนเป็นหนึ่ง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแบบครบวงจร บูรณาการเป้าหมายของแต่ละชมรมในสังกัดให้มีความเป็นเอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายที่มีศักยภาพเป็นแนวร่วมในระยะยาว

*** โดยมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเปิดศูนย์เพื่อนใจอัศจรรย์วิถี และศูนย์ยุวมัคคุเทศก์ ของชมรม ทู บี นัมเบอร์ วัน ชุมชนห้วยยาง ซึ่งตำบลห้วยยางเป็น setting ชุมชน ที่มีความพิเศษ คือ เป็นพื้นที่ที่ประชาชนเป็นผู้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งชมรมทู บี นัมเบอร์ วัน ขึ้นเองในชุมชน โดยชาวบ้านเห็นถึงภัยของยาเสพติด ได้เชิญพระครูเจ้าอาวาสวัดโนนกลางเป็นที่ปรึกษาชมรม ต่อมา ศูนย์บูรณาการกระนวนเป็นหนึ่ง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำนักวิจัยลงพื้นที่เพื่อพัฒนาเยาวชนในตำบลห้วยยางได้รับทราบความต้องการของชุมชนห้วยยาง เชิญชวนบริษัท ดร.บู ซึ่งเป็นบริษัทผลิตถุงมือยางระดับโลก สนับสนุนกิจกรรมให้กับโรงเรียนยางคำพิทยาคม ผ่านชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม โดยทุกภาคส่วนได้ข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ ขึ้นในชุมชนห้วยยาง เป็นที่มาของคำว่าศูนย์เพื่อนใจอัศจรรย์วิถี ที่เกิดจากความร่วมมือและคนในชุมชนเป็นผู้ผลักดันให้เกิดขึ้น

*** นอกจากนี้ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนศรีกระนวน ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เพื่อช่วยกันผลักดันศูนย์พัฒนาศักยภาพเยาวชน ทู บี นัมเบอร์ วัน เพื่อยกระดับเยาวชนทู บี นัมเบอร์ วัน จากระดับประเทศสู่ระดับสากลสร้างเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี ที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ ทั้งในด้านภาษาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และความรู้ในการแก้ปัญหาของเยาวชน ตลอดจนทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันขยายเครือข่ายของศูนย์ To Be Inter Corner : TIC ไปยังโรงเรียนอื่นในพื้นที่อำเภอกระนวนและอําเภอข้างเคียง


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar