จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
*** (วันนี้ 23 ก.พ. 67) ที่ พุทธมณฑลอีสาน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธสากนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น พุทธสากนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
*** เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญชนมายุ ครบ 6 รอบ 72 พรรษา นับเป็นสวัสดีมงคลแก่บ้านเมืองเป็นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติสืบต่อไป
*** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตนเป็น "พุทธมามะกะ" ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรม เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติโดยทรงตั้งอยู่ในธรรม และทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทย รวมถึงการที่ทรงเป็น "พุทธศาสนูปถัมภก" ทรงอุปถัมภ์ค้ำชู จรรโลงพระพุทธศาสนา และทรงอุปภัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar