จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2567
*** วันนี้ (22 ก.พ. 67) ที่ โรงเรียนบ้านหนองไฮโพธิ์ชัย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดกิจกรรมขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน"เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2567
*** ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผล ให้ทุกจังหวัดดำเนินการ ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้ขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงานสู่อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน
"1 หมู่บ้าน 1 เส้นทาง" เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้มีความยั่งยืน
*** ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่น ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม จึงให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้ช่วยกันปลูกไม้ผล ทำนุบำรุง ดูแลรักษาให้ต้นไม้ได้เติบโต ผลิดอกออกผล เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องประชาชน ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar