จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดขอนแก่น จัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
*** วันนี้ (20 ก.พ. 67) ที่ พุทธมณฑลจังหวัดขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธสากนิกชนชาวจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
*** เนื่องในโอกาสมหามงคล 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญชนมายุ ครบ 6 รอบ 72 พรรษา นับเป็นสวัสดีมงคลแก่บ้านเมืองเป็นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า และนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโดยการบำเพ็ญความดี และปฏิบัติธรรม รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติสืบต่อไป
*** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงดำรงตนเป็น "พุทธมามะกะ" ผู้ซึ่งเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา ทรงสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เคารพยึดมั่นในพระรัตนตรัยพรั่งพร้อมด้วยพระปัญญาอันสามารถเข้าพระราชหฤทัยในพระสัทธรรม เพื่อน้อมนำไปปฏิบัติโดยทรงตั้งอยู่ในธรรม และทรงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่พสกนิกรชาวไทย รวมถึงการที่ทรงเป็น "พุทธศาสนูปถัมภก" ทรงอุปถัมภ์ค้ำชู จรรโลงพระพุทธศาสนา และทรงอุปภัมภ์และส่งเสริมทุกศาสนาในประเทศไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar