ขอนแก่น สถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวลดลงอย่างน่าพอใจ อนุกรรมการเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวในปี 2567 เน้น เสริมสร้างสุขภาวะ และสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว 

ขอนแก่น สถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวลดลงอย่างน่าพอใจ อนุกรรมการเตรียมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวในปี 2567 เน้น เสริมสร้างสุขภาวะ และสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว 

วันนี้(19 ก.พ. 2567) ที่ห้องประชุมเสียงแคน อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดขอนแก่นประจำปี 2567 โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2567  ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การเสริมสร้างสุขภาวะและสัมพันธภาพที่ดีของครอบครัว , การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัวให้มีความปลอดภัยและมั่นคง , การส่งเสริมและบูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาสถาบันครอบครัว และ การพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านครอบครัว โดยมี 9 หน่วยงานหลักร่วมดำเนินงาน
    นอกจากนี้ในที่ประชุมของคณะอนุกรรมการ ฯ ยังได้พิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ผลการพิจารณาได้แก่ ครอบครัวของนางสมิหลา หยกอุบล ส่วนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ประชุมมีมติเลือก นางลำดวน ฐานะ ราษฎรบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นเป็นผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว
     สำหรับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวพบว่าจังหวัดขอนแก่นมีสถิติความรุนแรงในครอบครัวลดลง ตลอดทั้งปี 2566 พบมีสถิติความรุนแรงในครอบครัวเพียง 20 ราย ร้อยละ 95 เป็นความรุนแรงทางร่างกาย สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสุราและยาเสพติด ซึ่งจังหวัดขอนแก่นจะเร่งแก้ไขตามแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar