จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป

จังหวัดขอนแก่น จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม อย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป
*** วันนี้ (23 ม.ค. 67) ที่ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่น นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดยมีคนพิการ ครอบครัวคนพิการ อาสาสมัคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนพิการ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 800 คน ซึ่งมีรูปแบบการจัดงานที่คำนึงถึงการเข้าถึงและรองรับคนพิการทุกประเภทอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอ่านสารวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 โดยนายบดินทร์ เจริญดี นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท ประจำจังหวัดขอนแก่น ,การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่คนพิการและหน่วยงาน องค์กรที่มีการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ,การแสดงศักยภาพของคนพิการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนพิการ ,รวมถึงนิทรรศการวิชาการ และผลิตภัณฑ์ผลงานที่เป็นผลสำเร็จจากการพัฒนาศักยภาพของคนพิการ 
ทั้งนี้ ด้วยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยในปีนี้ องค์กรสหประชาชาติ ได้กำหนดประเด็นหลัก คือ "United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities" "รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวเพื่อพลิกฟื้นและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกับคนพิการ เพื่อคนพิการ โดยคนพิการ"  เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคม มารวมพลังกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการให้เป็นโลกที่น่าอยู่และมีความเป็นธรรมยิ่งขึ้น
นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับและมีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของคนพิการในอนาคต รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามประเภทความพิการ จึงเร่งส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้โดยสะดวกและรวดเร็ว โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบริการคนพิการควบคู่ไปกับการสร้างเจตคติ เชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนพิการและคนทั่วไปอย่างเข้าใจคนพิการ คนพิการสามารถดำรงชีวิตอิสระ มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และมีความเสมอภาคมีส่วนร่วมทางสังคมอย่างเต็มที่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar