คณะอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา พบปะสื่อมวลชน และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่าย

*** วันนี้ (22 ก.ย. 65) ที่ห้องออคิดบอลรูม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชาออคิด พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะ ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์วุฒิสภา พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์วุฒิสภา พร้อมคณะ เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายสื่อมวลชน โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ

จังหวัดขอนแก่น นางสาวธนัยา นัยพินิจ รองว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ

*** สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกวุฒิสภา กับสื่อมวลซนในภูมิภาคในการเป็นเครือข่ายการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานของวุฒิสภาให้สื่อมวลชนในภูมิภาคได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางต่างๆ และนำเสนอผลงานของวุฒิสภาให้สื่อมวลซนในภูมิภาคได้รับทราบและนำไปเผยแพร่ต่อในช่องทางต่างๆ และเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ

*** โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยสื่อมวลชนจากทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสัมมนา ณ สถานที่จัดสัมมนา จำนวน 80 คน และสื่อมวลขนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมสัมมนออนไลน์ จำนวน 70 คน รวมทั้งสิ้น 160 คน

*** ในส่วนของกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจะมีการบรรยายโดยสมาชิกวุฒิสภา และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อเกี่ยวกับ บทบาทของสื่อมวลขนกับการขับเคลื่อนสังคมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติสื่อสารยุคใหม่ทำอย่างไรให้ปัง การเสวนา เรื่องสื่ออย่างไรให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากวุฒิสภา นอกจากการบรรยายภาควิขาการแล้ว ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ การสื่อสารของสมาชิกวุฒิสภาถึงประขาชน อีกด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :