กฟผ. มอบห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

*** วันนี้ (20 ก.ย. 65) ที่โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

*** ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้ดำเนินโครงการห้องเรียนสีเขียว ตั้งแต่ปี 2541 โดยมุ่งเน้นการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ต่อมา ในปี 2556 กฟผ. กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการห้องเรียนสีเขียว ในเชิงระบบและนโยบาย โดยสนับสนุนให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพร้อมส่งเสริมพลังเยาวชน ผ่านกิจกรรมชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ตลอดจนขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ นำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สอดคล้องกับนโยบายความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ต่อมาในปี 2563 ได้มีการพัฒนาต่อยอดห้องเรียนสีเขียวเดิม สู่ Smart Green Learning Room ที่มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบ Online และ On-site สามารถเชื่อมต่อไปยังโรงเรียนอื่นๆ ได้

*** สำหรับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ และเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในแผนงานสร้างโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ซึ่งโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและสนับสนุนโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม สู่สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมคาร์บอนต่ำ ได้จัดตั้งห้องเรียนสีเขียวแบบ Smart Green Learning Room ที่ทั้งครูและนักเรียนสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้ กำหนดกิจกรรมบูรณาการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สีเขียว หรือ Green Learning Society ที่ยั่งยืนต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :